Þann 19.október svaraði samgönguráðherra óundirbúinni fyrirspurn Hjálmars Árnasonar alþingismanns aðgerðir gegn ofsaakstri eftirfarandi:

Þegar ég fékk það verkefni í ársbyrjun 2004 að samgönguráðuneytið sinnti umferðaröryggismálum, þá tók ég ákvörðun um að fella umferðaröryggisáætlunina strax inn í samgönguáætlun. Það var síðan gert og Alþingi samþykkti samgönguáætlun fyrir tímabilið 2005- 2008 með umferðaröryggisáætluninni inni þar sem verkefnin voru skýrt skilgreind og fjármunir ætlaðir til þeirra allra. Eftir þessari áætlun hefur verið unnið.

Við framkvæmd umferðaröryggisáætlunarinnar er samþættingu lagasetningar, eftirlits, áróðurs og vegabóta beitt til að ná hámarksárangri í baráttunni gegn umferðarslysum. Til að framfylgja núgildandi umferðaröryggisáætlun voru á síðasta þingi gerðar breytingar á umferðarlögunum og sneri það fyrst og fremst að ölvunar- og fíkniefnaneyslu ökumanna. Afar mikilvæg lagabreyting sem styrkir stöðu þeirra sem sinna þessu verkefni.
Markmið stjórnvalda með áformum og með umferðaröryggisáætlun er að ná niður slysum, að sjálfsögðu, og að því er unnið. En það er alveg ljóst að ofsaakstur og óvarkárni í umferðinni hefur leitt til þess að slys eru allt of tíð. Ofsaakstur er að mínu mati þetta mikilvæga verkefni sem við þurfum sérstaklega að beina sjónum okkar að. Hvers vegna er það? Samkvæmt mælingum Vegagerðarinnar fóru ökumenn í júní, júlí og ágústmánuði mjög hratt um marga þjóðvegi landsins. Þeir sem fóru á hraðanum 150 til 200 km á klukkustund á Esjumelunum voru nærri 1.200. Í Norðurárdal óku tæplega 500 ökumenn á þessu tímabili á hraðanum yfir 150 km. Á Reykjanesbrautinni óku 784 á 150 til 200 km hraða í mánuðunum júní, júlí og ágúst.
segir okkur að ástandið hjá ökumönnum er algerlega skelfilegt. Þess vegna er alveg hárrétt hjá hv. málshefjanda að við þurfum að beina sjónum okkar að því hvernig við getum komið í veg fyrir þennan ofsaakstur.
Reynsla annarra þjóða er sú að það er fyrst og fremst eftirlit og hörð viðurlög sem gagnast í baráttunni við ofsaaksturinn. Á þeim nótum vinna samgönguráðuneytið, Umferðarstofa og lögregla núna. Við vinnum hörðum höndum að því að gera breytingar og það er verið að undirbúa breytingar á umferðarlögunum til þess að skapa okkur enn sterkari aðstöðu, og þá sérstaklega lögreglu, til þess að beita þeim leiðum og þeim aðferðum sem talið er líklegt að dugi. Unnið er í samstarfi við lögreglu og Vegagerðina að því að forma aukið eftirlit lögreglu á völdum svæðum. Það er gert á grundvelli sérstaks samnings sem gerður var á milli Umferðarstofu, ríkislögreglustjóra og samgönguráðuneytisins þar sem út úr samgönguáætluninni eru teknir sérstakir fjármunir til að auka aðgerðir lögreglunnar. Unnið er að því að setja upp eftirlitsmyndavélar á þjóðvegunum og fylgjast þannig með umferðinni, taka myndir og skapa þannig skilyrði til aðgerða.
Í annan stað er unnið að því að herða viðurlög. Gefin verður út reglugerð á næstunni sem hækkar sektargreiðslur allverulega. Þetta er allt saman unnið í góðu samstarfi við ríkissaksóknara. Stefnt er að því að sú reglugerð taki gildi fljótlega og hún felur í sér hækkun á viðurlögum.
Í þriðja lagi, og það sem hv. málshefjandi nefndi, er unnið að því að gera breytingar á  lögum sem snúa að ungum ökumönnum til að takmarka réttindi þeirra, eins og hann nefndi réttilega að er mikilvæg aðgerð.

Seinni hluti svars samgönguráðherra var eftirfarandi:

Ég vil þakka þær umræður sem hér hafa orðið. Þær eru mjög mikilvægar. Í þessu vandasama verkefni skiptir miklu máli að þingmenn taki höndum saman um að finna leiðir. Ég heyri það á málflutningi þeirra að það er mikill vilji til þess.
Það er rétt sem hv. þm. Þórunn Sveinbjarnardóttir sagði að það ríkir taumleysi í umferðinni og við verðum að finna leiðir til þess að taka í taumana. Ég tek undir það út af fyrir sig sem hv. þm. Kolbrún Halldórsdóttir sagði að það þarf að auka löggæslu. Ég kom sérstaklega að því hér og við höfum nú þegar aukið löggæsluna með þeim sérstaka samningi sem gerður var með auknum fjármunum og með uppsetningu myndavéla. En þessu þarf að fylgja að sjálfsögðu eftir. Það hefur verið gripið til þessara úrræða, sem sagt að lögreglan komi meira fram og hennar kraftar verði nýttir enn frekar.
Hv. þm. Sigurjón Þórðarson nefndi að vélhjólamenn kvörtuðu undan að ekki væri samráð. Ég vil vekja athygli á því að ég skipaði sérstakan fulltrúa vélhjólahópanna í Umferðarráð. Ég tel að það hafi verið ágæt ráðstöfun til þess að njóta þeirra góðu ráða.
Ég er sammála því sem hv. þm. Björgvin Sigurðsson nefndi að við þurfum nýtt átak í samgöngumálum. Það nýja átak var sett af stað með nýtingu söluandvirðis Símans í þessi sérstöku verkefni og við beinum sjónum okkar sérstaklega að því núna að taka æðarnar út úr höfuðborginni, Suðurlandsveginn austur fyrir fjall og Vesturlandsveginn upp í Borgarfjörð, í sérstaka aðgerð sem verður byrjað á strax og er í rauninni þegar byrjað á. Vegagerðin vinnur að undirbúningi og hönnun við að bæta  umferðaröryggið á þessum köflum. Ég fagna því viðbrögðum þingmanna hér og þeim undirtektum sem ég hef fengið við þær aðgerðir sem við erum í.