Forseti Alþingis, Sturla Böðvarsson, flutti við lok þingfundar fyrir jólhlé ávarp sem lesa má í heild sinni hér.
Þá er komið að lokum síðasta fundar Alþingis fyrir jólahlé.
Störf þessa haustþings hafa sannarlega verið með nokkuð öðrum hætti en venja er. Frá því að Alþingi var sett 1. okt. sl. hafa störfin hér að miklu leyti mótast af þroti bankanna og því ástandi sem það skapaði í okkar samfélagi. Stór hluti þeirra laga sem við höfum afgreitt á síðustu dögum og vikum hefur tengst þessu máli.

Við afgreiðslu fjárlaga hefur óhjákvæmilega orðið að draga verulega úr ríkisútgjöldum.  Alþingi hefur því, eins og aðrar opinberar stofnanir, gripið til aðhaldsaðgerða í öllum rekstri þingsins eins og þingmenn munu verða varir við þegar nýtt ár gengur í garð. Það er jafnframt nauðsynlegt að vera vakandi fyrir frekari möguleikum á sparnaði í starfsemi þingsins. Einn þáttur sem ég tel að við eigum að íhuga alvarlega er að gera breytingar á fastanefndum þingsins. Verulegur ávinningur, bæði fjárhagslegur og faglegur, gæti orðið af því að fækka þeim. Þær eru núna tólf að tölu en með góðu móti mætti fækka þeim í 7. Fyrir utan þann fjárhagslega sparnað sem af þessu leiddi væri marvíslegur annar ávinningur og hagræðing af slíkri breytingu. Vil ég nefna hér þrjú atriði:

Í fyrsta lagi gæti hver alþingismaður sinnt nefndastörfum betur þar sem flestir yrðu eingöngu í einni nefnd. Þingmenn gætu því betur helgað sig skyldum málefnasviðum. Slík mundi og styrkja eftirlitshlutverk þingsins. Með því að flestir væru eingöngu í einni nefnd mundi það jafnframt að mestu heyra sögunni til að þingmaður þyrfti að standa frammi fyrir því á annatímum þingsins að vera á tveimur nefndafundum á sama tíma eins og gjarnan gerist við núverandi skipulag.

Í öðru lagi mundi þessi breyting skapa aukið svigrúm til nefndafunda, en nefndir eru nú oft aðþrengdar með fundatíma. Auðveldara yrði að gera fundatöflu fyrir nefndir og meiri möguleikar á aukafundum í nefndum. Í þessu sambandi skapaðist betra tækifæri og tími til að halda opna nefndafundi, en slíkir fundir krefjast oft meiri tíma en hefðbundnir nefndafundir.

Í þriðja lagi tel ég að fækkun nefnda mundi  þýða að hver nefnd hefði sterkari stöðu bæði innan og utan þingsins.Svipað gerðist þegar deildaskiptingin var afnumin 1991og ein fagnefnd á hverju málasviði kom í stað tveggja samkynja nefnda áður.

Erfiðleikar í bankakerfinu hafa sýnt okkur fram á mikilvægi þess að Alþingi búi við fastmótaðar reglur um eftirlitshlutverk þess, enda reynir nú meira á Alþingi sem eftirlitsaðila en nokkru sinni áður. Starf þess vinnuhóps sem forsætisnefnd Alþingis skipaði sl. sumar til að yfirfara lagareglur um þingeftirlit er því enn mikilvægari en við sáum fyrir þegar vinnuhópnum var komið á fót. Ég hef því farið þess á leit við hópinn að hann skili skýrslu sinni fyrr en ætlað var og er von mín að niðurstöðurnar verði kynntar forsætisnefnd fyrir lok þinghalds í vor.

Ég tel að Alþingi hafi brugðist hárrétt við með því að samþykkja sérstök lög um rannsókn á aðdraganda og orsök falls íslensku bankanna og tengdra atburða. Allur hinn faglegi undirbúningur þess máls hefur verið á hendi Alþingis og er það staðfesting á þeirri þróun sem orðið hefur innan Alþingis og lýsir sér í auknu faglegu sjálfstæði þingsins.

Það er líka ánægjulegt að breið pólitísk samstaða tókst um hina lagalegu umgjörð um rannsókn málsins. Gert er ráð fyrir að rannsóknarnefndin kalli til liðs við sig ýmsa sérfræðinga, innlenda og erlenda, og hefur Alþingi þegar tryggt fjármagn til þeirrar vinnu.

Ég vil að lokum færa þingmönnum öllum, svo og starfsfólki Alþingis, þakkir fyrir gott samstarf á haustþinginu og óska öllum gleðilegrar og friðsællar jólahátíðar og þakka samstarfið á því ári sem nú er brátt á enda.

Þeim sem eiga um langan veg að fara heim óska ég góðrar heimferðar og heimkomu og bið þess að við megum öll hittast heil á nýju ári. Landsmönnum öllum sendi ég mínar bestu jóla- og nýársóskir.